Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi
03 Ekim 2023

MUHASEBE YETKİLİSİNİN GÖREVLERİ : 
(1 Mayıs 2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Muhasebe İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen) 
1-Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek, giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek 
2-Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; yetkililerin imzasını, ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını, maddi hata bulunup bulunmadığını, hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek
3-Ödeme emri eki belgelerin, ödemesi yapılacak giderin çeşidine ve alım şekline göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ve özel mevzuatında öngörülen belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlanmasını kontrol etmek
4-İdarelerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş kamu gelir ve alacaklarının yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydederek tahsil etmek
5-İlgili mevzuatında öngörülen ödemelerdeki öncelik sırasının göz önüne bulundurarak ödeme işlemlerini yürütmek
6-Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek
7-Muhasebe birimlerine teslim edilen para ve parayla ifade edilen değerlerin ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde alınmasını, vezne ve ambarlarında muhafaza edilmesini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak
8-İlgili mevzuatında öngörülen süreler içinde ve belirsiz günlerde vezne ve ambarlarını kontrol ederek kayıp ve noksanlık olmaması için gerekli önlemleri almak
9-Mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek, gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek
10-Harcama birimince hazırlanan taşınır yönetim hesabı cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine gönderilmesi işlemlerini yürütmek
11-Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak
12-Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek
13-Kanuni kesinti ve yükümlülüklere ilişkin yapılan tahsilat ve emanete alınan tutarların süresi içinde ilgili kurumlara, kişilere gönderilmesi ve iade edilmesi işlemlerini yürütmek
14-Yürürlükteki ilgili mevzuatlara göre diğer işlemleri yürütmek
15-Muhasebe biriminde görev yapan personelin görev dağılımını yapmak, personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek
16- Üst amirler tarafından verilen sorumluluklarıyla ilgili benzeri görevleri yapmak.
17- Maliye Bakanlığının 18/02/2009 tarihli ve 115-2277 no’lu yazısına istinaden ödemelerde öncelik sırasına göre ödeme yapmak. 
18- Bakanlık Makamının 14/03/2019 tarihli ve 89423226 sayılı oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığında Döner Sermaye Muhasebe Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönerge” hükümlerine göre işlem yapmak.