Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
04 Ekim 2023

1)Hasta hakları kurulunu kurmak ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli
sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak.
2) Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin (HBBS) işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını
takip etmek.
3) HBBS’ de Hasta Hakları birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek
yetkilendirilmesini sağlamak.
4) Kurulun toplanması, üye gönderilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına
ilişkin işlemleri yürütmek.
5) Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, bu konuda danışmalık yapmak,
gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek
hususları yerinde incelemek.
6) Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık
tesisi ismi belirtilerek kişi isimleri isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet
sayfasında duyurulmasını sağlamak.
7) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev
alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay,: seminer
vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslar arası etkinliklere katkı v/vya
katılım sağlamak.
8) HBBS üzerinden gelen başvuruları incelenmesi. Eksik bulunan başvuruları sistem
üzerinden iade edilmesi. Kurul üyelerine toplantı günü ve saati hakkında bilgi verir.
Başvuruları kurula sunulması.
9) Kurul kararını gerekçesiyle birlikte HBBS ‘ye kaydeder. Kararın yer aldığı kurul
üyelerince imzalanmış formu tarayıcı vasıtasıyla sistemdeki ilgili başvuruya ekler. Belgeler
arşiv mevzuatına uygun saklanması.
10) Sekreterya’ ya yapılan Hasta Haklarına ilişkin başvuruları HBBS ‘ye kaydeder. Görev
yaptığı kurula bağlanması uygun görülen sağlık tesisini HBBS üzerinden kurulla
ilişkilendirir. Gereği halinde ilgili sağlık tesisinin başka bir kurula bağlanması için il
koordinatörüne aktarım talebinde bulunur. Belgeler arşiv mevzuatına uygun saklanması.
11) Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak