Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi
04 Ekim 2023

1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sivil
Savunma ve Seferberlik Hizmetlerine İlişkin Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge
gibi ilgili mevzuatında düzenlenen iş ve işlemleri yürütmek.
2) Faaliyet alanlarıyla İlgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,
görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay,
seminer vs. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere kati "
katılım sağlamak.
3) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.