Aile Hekimliği Birimi

Duyurular & Haberler.jpg

İzleme & Değerlendirme 2.jpgAHB Performansları.jpg

AHB Gruplandırma İşlemleri-Evrakları.jpgAile Hekiminizi Biliyor musunuz.jpgMernis.jpg

Şube Görev Tanımları

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

2. Şubeyi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şubelerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3. Aile Hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili şube ile işbirliği yaparak sağlamak.

5. Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.

6. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

7. Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurum/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.

8. Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplamalarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.

9. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek.

10. Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

11. İlgili şubeler ve Destek Hizmetleri (istatistik) Şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak; tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

12. Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.

13. Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.

14. Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

15. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.

16. Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.

17. Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.

18. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

19. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim müfredatlarının belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.

20. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 1.Aşama, 2.Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

21. Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimi asistanlarının saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.

22. Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunu sağlanması için çalışmalar yapmak.

23. Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak.

24. Aile hekimliği uygulamasını il düzeyinde tanıtmak ve il düzeyinde bu husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.

25. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmaları yapmak, verilerin analizi ve raporlanmasını hazırlamak.

26. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

24 Ekim 2017